Non-commissioned Officer School (โรงเรียนนายสิบทหารบก) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Royal Thai Air Force Academy (โรงเรียนนายเรืออากาศ) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Naval Rating School (โรงเรียนนายเรือ) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Police Cadet Academy (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Chulachomklao Royal Military Academy (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Asian Institute of Technology (AIT) (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Faculty of Fine Arts (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Civil Aviation Training Center (สถาบันการบินพลเรือน) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Institute of Physical Education (สถาบันพลศึกษา) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…

Bangkok Metropolitan Community College (วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร) | ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2024

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024 มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ต้น/ปลาย ฤดูร้อน ต้น/ปลาย ฤดูร้อน นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1) 34,000 8,500 48,000…