မြောင်းမြစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပ္ပတ္တာ) | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်) | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ) | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

ဟင်္သာတတက္ကသိုလ် | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

မြောင်းမြပညာရေးကောလိပ် | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

မအူပင်တက္ကသိုလ် | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

ဘိုကလေးပညာရေးကောလိပ် | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

ပုသိမ်ပညာရေးကောလိပ် | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…

ပုသိမ်တက္ကသိုလ် | အခကြေးငွေ / ဝင်ခွင့်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ပြီး တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ (ယခင် မြန်မာနိုင်ငံ) သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း 100 ကျော်ရှိသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့လူဦးရေ (ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ၅၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ကောလိပ်သည် BA/B Sc/LLB, BA (Hons:) / B Sc (Hons:), MA / M Sc / LLM, M Res တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီဂရီအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်များ။ တက္ကသိုလ်များ၏လက်ခံမှုနှုန်းသည် % 40 -71 ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-…