การจัดอันดับและบทวิจารณ์ปี 2024

มหาวิทยาลัยก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงจากชายหาดเขตร้อน พระราชวังอันหรูหรา ซากปรักหักพังโบราณ และวัดอันหรูหราที่จัดแสดงพระพุทธรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 71 ล้านคน มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการศึกษาคือ 1,5 – 6 ปี มหาวิทยาลัย (หรือวิทยาลัย) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี) หลักสูตรปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาออนไลน์ และหลักสูตรอนุปริญญา การจัดอันดับประเทศของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา): n/a – การจัดอันดับโลก: n/a อัตราการยอมรับจากมหาวิทยาลัยคือ% 20-79 ภาษาการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นหามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย

หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรที่เปิดสอน

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
 • สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
 • สหสาขาวิชาสรีรวิทยา
 • และสหสาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
 • และสหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • สหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ
 • วิทยาลัยประชากรศาสตร์
 • สหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
 • สหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล
 • สหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา
 • สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
 • สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สหสาขาวิชายุโรปศึกษา
 • และสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม
 • สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน
 • คณะอักษรศาสตร์
 • สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย

ปริญญาตรีปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น/ปลายฤดูร้อนต้น/ปลายฤดูร้อน
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1)34,0008,50048,00012,000
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2)26,5006,62535,0008,750
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ25,5006,37533,5008,375
นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์21,0005,25024,5007,750
• สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์31,000
นิสิตคณะกลุ่มมนุษศาสตร์21,0005,25025,5007,750
• สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์31,000

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ

ปริญญาตรีปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น/ปลายฤดูร้อนต้น/ปลายฤดูร้อน
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1)106,00059,500133,90070,840
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (2)82,70046,38097,70051,650
นิสิตคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ79,50044,63093,50049,440
นิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์76,00036,75085,20045,750
• สำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์86,500
นิสิตคณะกลุ่มมนุษศาสตร์76,00036,75088,70045,750
• สำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

การรับสมัครปริญญาตรี / การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครปริญญาตรี (การรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า: โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

การสอบเข้า: มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจกำหนดให้นักศึกษาต้องสอบเข้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับเข้าเรียน การสอบนี้อาจครอบคลุมวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เลือก

เกรดเฉลี่ย (GPA): มหาวิทยาลัยมักกำหนดให้มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในการเข้าศึกษา ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันของโปรแกรม

ความสามารถทางภาษา: สำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยอาจจำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาไทย สำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาต่างชาติอาจต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL หรือ IELTS

จดหมายแนะนำ: มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจขอจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ปรึกษาเพื่อรับรองความสามารถทางวิชาการและลักษณะนิสัยของผู้สมัคร

คำแถลงส่วนตัวหรือเรียงความ: ผู้สมัครอาจต้องส่งคำแถลงส่วนตัวหรือเรียงความโดยสรุปความสนใจทางวิชาการ เป้าหมายทางอาชีพ และเหตุผลในการเลือกโปรแกรมหรือมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

กิจกรรมนอกหลักสูตร: ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาการมีส่วนร่วมของผู้สมัครในกิจกรรมนอกหลักสูตร การบริการชุมชน หรือบทบาทความเป็นผู้นำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์: บางโปรแกรมหรือมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับเข้าเรียน การสัมภาษณ์นี้อาจประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับโครงการและแรงจูงใจในการใฝ่หาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • คำแถลงวัตถุประสงค์
 • จดหมายแนะนำ (สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเท่านั้น)
 • ใบรับรองผลการเรียน
 • ข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษ / บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ภาพถ่ายของผู้สมัคร / แบบฟอร์มใบสมัคร (ออนไลน์)

การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว: มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้สมัครกรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้ให้

ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ: โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการจากสถาบันระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เข้าร่วม ใบรับรองผลการเรียนเหล่านี้ควรแสดงหลักสูตรที่เรียน คะแนนที่ได้รับ และปริญญาที่ได้รับ

ใบรับรองระดับปริญญาตรี: ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมสำเนาใบรับรองระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจกำหนดให้ผู้สมัครต้องแปลเอกสารรับรองหากเอกสารไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

Curriculum Vitae (CV) หรือเรซูเม่: CV ที่ครอบคลุมหรือเรซูเม่โดยสรุปประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน โครงการวิจัย สิ่งพิมพ์ รางวัล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้สมัคร

จดหมายแนะนำ: มหาวิทยาลัยมักต้องการจดหมายแนะนำจากเอกสารอ้างอิงทางวิชาการหรือวิชาชีพที่สามารถยืนยันถึงความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพในการวิจัย และลักษณะนิสัยของผู้สมัคร

คำแถลงวัตถุประสงค์หรือคำแถลงส่วนตัว: คำแถลงจุดมุ่งหมายหรือคำชี้แจงส่วนตัวโดยสรุปความสนใจทางวิชาการของผู้สมัคร เป้าหมายทางอาชีพ เหตุผลในการเลือกโปรแกรมเฉพาะ และประสบการณ์หรือความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง

คะแนนสอบมาตรฐาน: ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ผู้สมัครอาจต้องส่งคะแนนจากการทดสอบมาตรฐาน เช่น GRE (Graduate Record Examination) หรือ GMAT (Graduate Management Admission Test) บางโปรแกรมอาจต้องใช้คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

ข้อเสนอการวิจัย: สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ผู้สมัครอาจต้องส่งข้อเสนอการวิจัยโดยสรุปหัวข้อการวิจัยที่เสนอ วัตถุประสงค์ วิธีการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง: ผู้สมัครอาจต้องส่งรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจกำหนดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเมื่อส่งใบสมัคร

ทุนการศึกษา (ทุน/ทุนการศึกษา)

ทุนการศึกษา: ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • 1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • 2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
 • 3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
 • 4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
 • 5. ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 6. แหล่งทุนอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยและหอพัก

ค่าที่พักและหอพักรายเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับนักเรียนในฟิลิปปินส์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง ประเภทที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ โดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนสามารถคาดหวังงบประมาณระหว่าง $ 650 ถึง $ 3,000 ต่อเดือนสำหรับค่าที่พักหรือหอพัก

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยและที่อยู่

ข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ: หากคุณเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้ อย่าลังเลที่จะแบ่งปันกับเราหากคุณเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลติดต่อ: counselorcorporation@gmail.com หรือแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ประกาศสำคัญ: เมื่อเริ่มต้นชีวิตการศึกษา อย่าเพียงแต่ปฏิบัติตามข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ติดต่อกับมหาวิทยาลัยก่อนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อมหาวิทยาลัยแยกตามประเทศ